Begrippen energie

A

 • Aardgas
  Gasvormige brandstof die bestaat uit vluchtige koolwaterstofverbindingen, ontstaan uit plantenresten in het diepste van de aarde
 • Aardolie
  Een brandbare vloeistof die bestaat uit een mengsel van koolwaterstoffen,ontstaan uit organische resten
 • Aardwarmte
  De warmte die afkomstig is uit de kern van de aarde
 • Affakkelen
  Het ter plekke verbranden van ontstane gassen bij oliewinning
 • Atoom
  Kleinste deeltje van een element dat nog alle eigenschappen van dat element heeft
 • Atoombom
  Een kernwapen dat gebruikmaakt van de energie die is opgeslagen in de kernen van atomen om een ontploffing te veroozaken

B

 • Benzine
  Een brandstof gemaakt van aardolie die wordt gebruikt als motorbrandstof, maar ook als oplosmiddel voor vetten
 • Bio-energie
  Energie die wordt opgewekt door verbranding, vergassing of vergisting van organische materialen.
 • Biovergisting
  Het proces waarbij uit mest en co-producten groene stroom, duurzame warmte en digestaat wordt gevormd
 • Bodemenergiesysteem
  Een systeem dat grondwater onttrekt en infiltreert
 • Bodemwarmte
  Is de warmte die afkomstig is van de zon en wordt opgeslagen in de aarde
 • Borselle
  Een plaats in zeeland waar de enige werkende kerncentrale van Nederland staat en die ongeveer 10% van de elektriciteit opwekt die we in Nederland gebruiken
 • Broeikaseffect
  Verschijnsel dat bepaalde gassen in de atmosfeer de uitstraling van warmte door het aardoppervlak tegenhouden, waardoor de temperatuur op aarde stijgt
 • Broeikasgas
  Gasvormige bestanddelen van de atmosfeer (die zowel natuurlijk als antropogeen kunnen zijn) die infrarode straling absorberen en weer uitstralen.
 • Bruinkool
  Een brandstof die voor 70% uit koolstof bestaat en ontstaat door de samenpersing van veen.

C

 • Carboon
  De periode in de geologische tijdstabel, circa 300 miljoen jaar geleden, waarin Nederland een tropisch klimaat had. Bekend omdat in deze periode steenkool gevormd werd.
 • Cokes
  Een harde kool, ontstaan uit steenkool, maar waar het gas (wegens verhitting) uit is verwijderd. Het wordt gebruikt om ijzererst te smelten.
 • Commodity
  Ruwe basismaterialen die worden gebruikt bij het produceren van goederen, zoals olie, ruwe metalen, katoen en koffie. De waarde van de commodity wordt bepaald door de markt van vraag en aanbod.
 • COVRA
  De Centrale Organisatie die erkend is als ophaaldienst van radioactieve afvalstoffen en een eigen opslagplaats heeft om radioactief afval te bergen.

D

 • Dagbouw
  Een vorm van mijnbouw waarbij de delfstoffen worden gewonnen in de open lucht, dus zonder dat daarbij gangen gegraven hoeven worden.
 • Deuterium
  Een isotoop van waterstof, die naast een proton in de kern ook nog een neutron heeft, en daarom ook ‘zwaar waterstof’ genoemd wordt.
 • Diesel
  Een bepaalde oliesoort die gebruikt wordt als brandstof in voertuigen
 • Duurzame energie
  Energie die wordt verkregen uit hernieuwbare energiebronnen. Dit zijn bronnen die nooit op zullen raken.
 • Dynamo
  Een machine die mechanische energie via een draaiende as binnen laat komen en deze energie vervolgens omzet in elektrische gelijkstroomenergie

E

 • Ecosysteem
  Het geheel van planten en dieren in een bepaald gebied en de verhoudingen ten opzichte van elkaar binnen de omgeving
 • Erts
  Een in de natuur voorkomende grondstof, waar de mens mineralen uit haalt voor specifieke gebruiksdoeleinden.

F

 • Fossiele brandstoffen
  Koolwaterstofverbindingen die zijn ontstaan uit plantaardige en dierlijke resten in het geologische verleden, die men gebruikt als brandstof.
 • Fotosynthese
  Biochemisch proces waarbij ,onder invloed van zonlicht, koolstofdioxide en water worden omgezet in glucose (suikers) en zuurstof.
 • Fotovoltaische cellen
  Cellen die licht direct omzetten in elektriciteit.
 • Fukushima
  Een kerncentrale in Japan die bekend is door de kernramp die naar aanleiding van een zware aardbeving op 11 maart 2011 heeft plaatsgevonden.

G

 • Gallon
  Een Engelse eenheid die nu nog wordtgebruikt voor de inhoud van een olievat (42 gallons). Een gallon komt overeen met 3,785 liter.
 • Generator
  Een Roterend apparaat waarmee energie kan worden opgewekt.
 • Geothermische centrale
  Centrale die energie opwekt door gebruik te maken van de hitte uit het binnenste van de aarde, in de vorm van stoom en warm water.
 • Getijdencentrale
  Elektrische centrale die stroom opwekt door gebruik te maken van het verschil in eb en vloed.
 • Golfslagcentrale
  Centrale die energie opwekt met behulp van de op zee wisselende waterhoogtes door golven
 • Grijze energie
  De elektriciteit die wordt opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen.

H

 • Helium
  Gas dat vrijkomt bij kernfusie
 • Hiroshima
  Een Japanse havenstad die als eerste in de geschiedenis van de mensheid werd aangevallen met een atoombom, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De atoombom heeft naar schatting meer dan 240.000 mensen het leven heeft gekost.
 • Hoogveen
  Het veen dat wordt gevormd boven de grondwaterspiegel onder invloed van voedselarm regenwater.

I

 • Inpolderen
  Het proces waarbij een (deel van een) meer of zee wordt drooggelegd en omringd door dijken, om land te creeren.
 • Isotoop
  Atoom van hetzelfde element en met dezelfde scheikundige eigenschappen, maar met een verschillende opbouw van de atoomkern, waardoor de atoommassa’s van elkaar verschillen
 • ITER
  De experimentele kernfusiereactor die in Zuid-Frankrijk gebouwd wordt om als onderzoeksreactor te dienen bij kernfusie

K

 • Kernafval
  Afval afkomstig uit fabrieken die met kernstoffen werken, die door de hoeveelheid radioactiviteit niet vrijgegeven mogen worden.
 • Kerncentrale
  Een energiecentrale die energie opwekt door middel van kernsplitsing.
 • Kernenergie
  De energie die vrijkomt door atoomkernen van het erts uranium te splijten
 • Kernfusie
  Een chemische reactie waarbij atoomkernen van twee stoffen samensmelten tot een nieuwe stof. Bij dit proces komt veel energie vrij.
 • Kernfusiereactor
  Reactor die energie opwekt door kernfusie toe te passen.
 • Kernreactor
  Het onderdeel van een kerncentrale die ervoor zorgt dat een kettingreactie onder controle blijft.
 • Kernsplijting
  Het proces waarbij een kern gesplitst wordt in tenminste twee andere kernen, waardoor bruikbare energie in de vorm van warmte vrij komt.
 • Kerogeen
  Een vaste, zwartbruine organische materie in afzettingsgesteente dat het materiaal vormt voor de vorming van aardgas en aardolie.
 • Kettingreactie
  Het proces waarbij een bepaald fenomeen andere gebeurtenissen in gang zet.
 • KiloWatthour
  De eenheid waarin elektrische energie wordt uitgedrukt.
 • Koelbassin
  Een kunstmatig of natuurlijk waterbekken of meer, dat gebruikt wordt als koelwater bij bijv. Een kerncentrale.

L

 • Laagveen
  Een gebied dat onder voedselrijke omstandigheden onder de grondwaterspiegel ontstaat.
 • LED
  De afkorting van light emitting diode. Een elektronisch component, dat licht uitzendt als er stroom doorheen wordt gestuurd.
 • Legakker
  Een stuk grond waarop de weggestoken of gebaggerde veenlagen gelegd werden om in de zon droog te worden.
 • Ligniet
  Een andere benaming voor de brandstof bruinkool.

M

 • Melt-down
  Ramp die ontstaat als er niet binnen een aantal dagen of weken koelwater wordt gespoten op een gehavende reactor.
 • Methaan
  Broeikasgas
 • Milieueffectrapportage
  Een document waarin de mogelijke voor- en nadelen van de verschillende locaties en opstellingsvormen van een windpark tegen de mogelijke initiatieven worden afgewogen (MER).
 • Moulin Chandelier
  Type molen dat een hogere as heeft dan de eerste molens en dat tevens niet meer op een houten onderbouw staat, maar vervangen is door een stenen toren.

O

 • Opwerking
  Het proces waarbij uit het restproduct van de splijtstof uranium voor ongeveer 96% wordt gerecycled tot herbruikbare grondstof.
 • Opwerkingsfabriek
  Een bedrijf dat gebruikte splijtstofelementen van kerncentrales scheidt in bruikbare splijtstoffen en radioactief afval.

P

 • Panemoon
  Een type verticaleas windturbine met een roterende as die verticaal is opgesteld, terwijl de windvangende bladen met de wind mee bewegen.
 • Petroleum
  Kleurloze, brandbare vloeistof die verkregen wordt uit aardolie en gebruikt wordt als brandstof voor verlichting en verwarming.
 • Piekbelasting
  Een plotselinge verhoging van het stroomverbruik, die ook wel stroompiek wordt genoemd.
 • Platbodemschip
  Een schip waarop turf vervoerd werd via kanalen
 • Pompcentrales
  Waterkrachtcentrales die ’s nachts het water van lager gelegen spaarbekken naar hoger gelegen spaarbekken pompen.

R

 • Radioactief
  Het verschijnsel waarbij een element steeds kleine deeltjes van zichzelf verliest, zonder dat daar enige prikkel van buitenaf voor nodig is.
 • Radioactief afval
  Afval afkomstig uit fabrieken die met kernstoffen werken en die door de hoeveelheid radioactiviteit niet vrijgegeven mogen worden. Wordt ook wel kernafval genoemd.
 • Radioactieve straling
  Straling die ontstaat uit radioactieve stoffen, die voor de mens ernstige gezondheidsproblemen kan geven, zoals leukemie, erfelijke aandoeningen en afwijkingen bij baby’s.
 • Reactie-turbine
  Een Turbine waarbij de rotor zich volledig onder water bevindt. De aandrijvende kracht wordt veroorzaakt door het drukverschil tussen het water voor en na de turbine.
 • Reactor
  Een installatie die bedoeld is om een chemische of nucleaire reactie in te doen plaatsvinden.
 • Reactorbad
  Het onderdeel van een kernreactor dat gevuld is met water en tienduizenden splijtstofstaven van uraniumoxide
 • Rotatie-energie
  Vorm van energie die een voorwerp krijgt doordat het draait.

S

 • Schachtbouw
  Een vorm van mijnbouw waarbij de delfstoffen worden gewonnen door middel van schachten en tunnels diep onder de grond.
 • Schallies
  Gesteenten die zich gemakkelijk in lagen laten splijten en voornamelijk bestaan uit kleimineralen. Ze worden gebruikt voor de winning van olie en gas.
 • Sedimenten
  Afzettingen van materiaal dat met behulp van de wind, het water of ijs is getransporteerd naar een andere plek.
 • Sloopafval
  Het radioactieve afval dat na de sluiting van een kerncentrale overblijft.
 • Slurry
  Radioactief modder, dat overblijft na het onttrekken van uranium uit gesteente.
 • Smeerolie
  Een aardolieproduct dat bedoeld is om wrijving bij machinedelen te verminderen.
 • Spaarbekkencentrale
  Centrale die energie opwekt door water naar een hooggelegen waterbekken te pompen met goedkope stroom uit andere centrales, om dit vervolgens bij een vergrote vraag terug naar beneden te laten stromen.
 • Splijtstofstaaf
  Dichtgelaste staven van metaal met in de kern verrijkt uranium, die gebruikt worden in een reactor voor de opwekking van energie
 • Spriet
  Brandstof die valt onder de zachte bruinkoolsoorten
 • Steenkool
  Een fossiele brandstof die bestaat uit afzettingen van plantenresten
 • Stookolie
  Een restproduct van de aardolieraffinage dat gebruikt wordt als brandstof in dieselmotoren en verwarmingsinstallaties.
 • Stoomturbine
  Constructie, waarin meerdere schoepenraderen door stroomdruk aangedreven worden. Deze druk wordt vervolgens omgezet naar een draaiende beweging.
 • Stralingsziekte
  Algemene ziekteverschijnselen, die ontstaan door korte of lange blootstelling aan radioactieve straling.
 • Stroometiket
  Een document dat inzicht geeft in de samenstelling van de elektriciteit, die door de energieleverancier wordt geleverd.
 • Stuwdam
  Een constructie van beton in een rivier, waar water achter vastgehouden moet worden. Het meer dat vervolgens ontstaat, kan door het hoogteverschil benut worden voor het opwekken van energie.

T

 • Teer
  Kleverig, zwart spul dat uit steenkool gemaakt wordt en gebruikt wordt voor het aanleggen van wegen.
 • Tjernobyl
  Plaats in de toenmalige Sovjet-Unie(1986), waar een kernramp heeft plaatsgevonden, omdat de reactor stil kwam te liggen door een bedieningsfout en uiteindelijk midden in de nacht ontplofte.
 • Tritium
  Wordt in kernfusiereactors gemaakt voor gebruik bij kernfusie.
 • Turbine
  Een machine die de natuurlijke stromingsenergie van bijvoorbeeld water en wind om kan zetten in bruikbare mechanische energie.
 • Turf
  Gedroogd veen dat vroeger als brandstof werd gebruikt.

U

 • Uranium
  Een sterk radioactief metaal dat uit ertsen wordt gewonnen en dat een zeer zware en onstabiele atoomkern heeft .

V

 • Virtuele energiecentrale
  Een cluster van decentrale opwekkingsinstallaties die vanaf een centraal punt worden beheerd om meer sturing te laten plaatsvinden in pieklastelektriciteit of het balanceren van de energievraag. Het betreft bijvoorbeeld kleine warmtekrachtcentrales, windturbines en waterkrachtturbines.

W

 • Warmtekrachtcentrale
  Centrale die naast elektriciteit ook warmte opwekt.
 • Waterkrachtenergie
  Energie die uit stromend water omgezet kan worden in andere bruikbare vormen van energie.
 • West-Falien
  Een subperiode van het Carboon, van 313 tot 303,9 miljoen jaar geleden.
 • Windenergie
  Energie die wordt opgewekt door windmolens met behulp van de wind en vervolgens wordt omgezet in andere bruikbare vormen van energie.
 • Windturbine
  Een moderne windmolen die met behulp van wieken en een generator kinetische energie (beweging) omzet in mechanische energie (elektriciteit).
 • Winning
  Het onttrekken van stoffen uit andere stoffen. De onttrokken stoffen dienen voor verdere bewerkingen.

Z

 • Zonne-energie
  De energie die gewonnen wordt uit de straling van de zon.
 • Zonneboiler
  Een verwarmingsinstallatie waarmee, met behulp van zonlicht, water wordt verwarmd voor diverse gebruikersdoeleinden.
 • Zonnecollector
  Installatie die zonlicht omzet in warmte en wordt gebruikt in combinatie met een zonneboiler.
 • Zonnepaneel
  Groot frame met PV cellen die de stralingsenergie van de zon om kunnen zetten in bruikbare elektriciteit.