Begrippenlijst

A

 • A.V.P.
  Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren
 • Aanschafwaarde
  De waarde van de auto (of ander motorrijtuig) op het moment van aanschaf
 • Aanschafwaardevergoeding
  In het geval van total loss vergoed de verzekering de aanschafwaarde.
 • Aansprakelijkheid
  Wettelijke verantwoordelijkheid voor ontstane schade
 • Aansprakelijkheidsdekking
  Dekking van schade die valt onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de verzekerde
 • All risk autoverzekering
  Met een all risk autoverzekering is schade aan je eigen auto (naast dus de schade die je veroorzaakt bij anderen) in vrijwel iedere situatie, waaronder ruitschade en schade door eigen schuld, gedekt. Schade veroorzaakt door ‘enig ander van buiten komend onheil’ (denk aan schade door bijvoorbeeld diefstal, brand of weersinvloeden) wordt bij deze autoverzekering eveneens vergoed.

B

 • B.P.M.
  Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen
 • B.T.W.
  Belasting Toegevoegde Waarde
 • Beperkt cascoverzekering
  De beperkte cascoverzekering dekt enkel schade die ontstaat door een gebeurtenis die specifiek in de polis wordt genoemd. Ook schade aan de eigen auto wordt in sommige gevallen vergoed.
 • Bereddingskosten
  Kosten die direct bij of na een gebeurtenis gemaakt moeten worden om zo schade te beperken, of om dreigende schade te voorkomen.
 • Bonus Malus Ladder
  Het systeem waarbij de hoogte van de premie afhankelijk is van het aantal keren dat je als verzekerde schade hebt geclaimd. Hierbij stijgt de premie naar mate er vaker een schadeclaim wordt ingediend en vice versa.
 • Bonus Malus Regeling
  Zie ‘Bonus Malus Ladder
 • Bonus-maluskorting
  De voormalige no-claimkorting. Korting die je op de premie krijgt in het systeem waarin de bonus malus ladder gehanteerd wordt.
 • Bonusregistratie
  Wanneer je een aantal schadevrije jaren hebt opgebouwd, dan staat dit geregistreerd in het Roy Data systeem. Deze schadevrije jaren resulteren in een bonusregistratie wat bij de meeste verzekeraars leid tot een korting (‘bonus’) op de premie die je voor je autoverzekering betaalt.

C

 • C.J.I.B.
  Centraal Justitieel Incasso Bureau
 • Cataloguswaarde
  De nieuwprijs die gold in het bouwjaar van de auto. De nieuwprijs is de waarde inclusief BPM en BTW en zonder aftrek van eventuele fiscale kortingen.

E

 • Eigen risico
  Wanneer je een autoverzekering met eigen risico hebt, dan ben je met je verzekeraar overeengekomen dat je bij schade een deel van het schadebedrag zelf betaalt.
 • Expert
  Het begrip ‘expert’ kan een schade-expert zijn, maar ook een letselschade-expert. Een verzekeraar kan een expert inzetten om ontstane schade te beoordelen en om tevens de hoogte van deze schade officieel te bepalen.

G

 • Gedragscode Behandeling Letselschade
  In deze gedragscode staat is vastgesteld volgens welke regels een verzekeraar te werk moet gaan bij de afhandeling van letselschade.
 • Groene kaart
  Met de groene kaart (deze kaart is tevens daadwerkelijk groen van kleur) kunt u zowel in Nederland als in het buitenland aantonen dat u een autoverzekering heeft afgesloten voor de auto die op uw naam staat. De groene kaart ontvangt u zodra u ten minste een W.A.-verzekering voor uw auto heeft afgesloten.

J

 • Joyriding
  Volgens de wet is het verboden om opzettelijk onrechtmatig een motorrijtuig op de weg te gebruiken dat toebehoord aan een ander. Joyriding is het gebruik van een motorrijtuig dat niet aan jezelf toebehoort, zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar.

L

 • Letselschade
  Letsel (schade aan het lichaam) dat iemand oploopt als gevolg van betrokkenheid bij een ongeluk. NB: niet alleen de letselschade zelf, maar ook de gevolgen die hier mogelijk uit voortvloeien vallen onder het begrip ‘letselschade’. Denk bijvoorbeeld aan inkomstenderving omdat je door de opgelopen letselschade niet meer kunt werken, maar ook de nazorg voor slachtoffers en nabestaanden.

M

 • Malusregistratie
  Wanneer je schade rijdt, dan heeft dit gevolgen voor het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd. Wanneer je echter achtereen zeer veel schade rijdt, dan kan het aantal schadevrije jaren zelfs negatief worden. De opbouw van schadevrije jaren wordt bijgehouden in het Roy Data systeem. Een negatief aantal schadevrije jaren resulteert in een malusregistratie wat in de meeste gevallen een negatief effect heeft op de hoogte van de premie die je moet betalen voor je autoverzekering en krijg je te maken met een toeslagpremie.
 • Materiële schade
  Schade aan of verlies van goederen (auto of spullen).
 • Meldcode
  De meldcode van uw auto kunt u terugvinden op het kentekenbewijs deel 1B (en op het overschrijvingsbewijs) en bestaat uit de laatste vier cijfers van het chassisnummer.
 • Motorrijtuig
  Onder het begrip ‘motorrijtuig’ wordt verstaan, ieder gemotoriseerd voertuig dat niet over een rails rijdt. NB: dit in tegenstelling tot het begrip ‘Motorvoertuig’.
 • Motorrijtuig rechtsbijstandverzekering
  Een motorrijtuig rechtsbijstandverzekering dekt schade die ontstaat tijdens deelname aan het verkeer, enkel in het geval er ook een motorrijtuig betrokken is bij het voorval.
 • Motorvoertuig
  Ieder gemotoriseerd voertuig dat niet over een rails rijdt, met uitzondering van bromfietsen, brommobielen, snorfietsen, invalidenvoertuigen, en segways.

N

 • Nieuwprijs
  Zie ‘nieuwwaarde
 • Nieuwwaarde
  De nieuwwaarde van een auto is het bedrag dat nodig is om de betreffende auto te kunnen vervangen door een nieuw exemplaar van hetzelfde type/model/merk.
 • Nieuwwaarderegeling
  Een regeling waarbij je in het geval van total loss de nieuwwaarde van de auto krijgt uitgekeerd.
 • No-claimbeschermer
  Een aanvullende verzekering waarbij je na het claimen van schade je opgebouwde bonuskorting behoudt. NB: Enkel de premiekorting wordt behouden, de no-claimbeschermer voorkomt niet dat je schadevrije jaren verliest.
 • No-claimkorting
  Zie ‘Bonus-maluskorting

O

 • Occasionwaarderegeling
  Van toepassing op tweedehands auto’s: Bij total loss krijg je het bedrag uitgekeerd dat je bij de aanschaf van de occasion hebt betaald.
 • Opzet
  Wanneer een verzekerde expres schade veroorzaakt spreekt men van ‘opzet’
 • Overlijdensschade
  Schade die nabestaanden lijden als gevolg van het wegvallen van de overledene

P

R

 • R.D.W.
  Rijksdienst voor het Wegverkeer (Ook wel Dienst Wegverkeer genoemd)
 • Roy Data
  Elektronische databank waarin de opgebouwde schadevrije jaren worden geregistreerd

S

 • S.C.M.
  Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging
 • S.I.V.
  Schade Inzittendenverzekering
 • Schadevrije jaren
  Een jaar waarin je geen schade claimt bij je autoverzekering is een zogenaamd ‘schadevrij jaar’. Veel verzekeraars hanteren een systeem waarbij het aantal schadevrije jaren van invloed zijn op de hoogte van je bonus-maluskorting (de voormalige no-claimkorting). Hoe hoger het aantal schadevrije jaren, hoe hoger de bonus-maluskorting.
 • SCM alarm
  Een goedgekeurd alarmsysteem dat tevens door een SCM erkend inbouwbedrijf is geïnstalleerd.
 • SCM certificaat
  Het SCM certificaat is een keurmerk dat wordt afgegeven aan inbouwbedrijven voor beveiligingssystemen die voldoen aan de eisen van het SCM (Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging).

T

 • Totaal verlies
  Zie ‘Total loss
 • Total loss
  Er is sprake van ‘total loss’ wanneer schade aan een motorrijtuig vanuit economisch oogpunt niet meer te repareren is. Met andere woorden: de kosten die gemaakt moeten worden om de schade te repareren overstijgen de dagwaarde van de auto vóórdat de schade ontstond. Er is eveneens sprake van total loss wanneer de auto door diefstal verloren is gegaan.

V

 • Verkeersrechtsbijstandverzekering
  Een verkeersrechtsbijstandverzekering vergoedt in tegenstelling tot een motorrijtuig rechtsbijstandverzekering, schade die ontstaan is tijdens deelname aan het verkeer, ook wanneer er geen motorrijtuig bij het voorval betrokken is.
 • Volledig casco autoverzekering
  Zie ‘All risk autoverzekering

W

 • W.A.
  Wettelijke Aansprakelijkheid
 • W.A.-extra verzekering
  Zie ‘Beperkt cascoverzekering
 • W.A.-Plus verzekering
  Zie ‘Beperkt cascoverzekering
 • W.A.-verzekering
  In de Nederlandse wet staat omschreven waar je als burger juridisch verantwoordelijk voor bent. Oftewel: waar je wettelijk aansprakelijk voor bent. Deze wettelijke aansprakelijkheid brengt het ‘risico’ met zich mee dat je verantwoordelijk wordt gehouden voor schade die door jouw toedoen ontstaat. Een W.A.-verzekering is een verzekering die schade dekt waarvoor jij aansprakelijk bent. LET OP: een W.A.-verzekering dekt alleen schade die je bij een ander veroorzaakt. Schade aan je eigen auto wordt door een W.A.-verzekering niet vergoed.
 • W.A.M.
  Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
 • Woongebied
  In bepaalde regio’s/provincies/plaatsen is statistisch gezien het risico op schade groter. Verzekeraars gaan er bijvoorbeeld van uit dat een inwoner van een grote stad een groter risico loopt om schade op te lopen dan een inwoner van een klein plattelandsdorp.

Z